Ombyggnaden

2019 till 2022

2021-09-30

När ombyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet står klar nästa år kommer en ny konstgestaltning att ta plats på gräsmattan framför entrén. Verket ONE är skapat av konstnärsduon Ohlsson/Dit-Cilin.

– Skulpturen består av fyra blad som bildar en sorts kapsel, inspirerat av formen av en blåmussla och äldre dykarklockor. På så sätt kan man se verket som en imaginär farkost som tar besökaren ner till havets botten, säger David Ohlsson och Dit-Cilinn.

Inuti skulpturen är ytan blank och skimrar i pärlemor, som insidan av ett snäckskal. När det är mörkt tänds en markbelysning under verket som ger det en gåtfull framtoning. Gestaltningen kommer att gjutas i aluminium och målas med pigmenterad epoxilack. Installation och invigning är preliminärt planerad till våren 2022.

Verket är finansierat av Higab och tillkommer genom enprocentregeln. Den innebär att förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till. Göteborg Konst har ansvarat för processen där konstnärer fått lämna förslag på gestaltningen.

Skulpturen ONE framför Sjöfartsmuseet Akvariet. Visualisering: Benjamin Ohlsson

2021-04-14

Betongtaket på akvariet som ska ligga under mark är nu tätt. Skarvarna till betongelementen har gjutits täta och hela ytan har belagts med 25 mm (het och flytande) asfalt. Ovanpå asfalten klistras två lager med hård isolering som toppas med två lager av tjocka klistrade tätskiktsdukar. Innan det sker överbyggnad med gräs, grus och stensatta ytor kommer även en dränerande och skyddande matta att läggas på. Alla betongväggar är klara och i tillbyggnaden pågår nu uttorkning, slipning av betongytor och montering av gipsväggar. Arbetet inne i Sjöfartsmuseet löper på och en stor del av de nya installationerna som nya hissar är på plats.

2020-08-20

Under våren och sommaren har bland annat stora mängder berg avlägsnats framför museibyggnaden för att ge plats åt utbyggnaden med akvariet under mark. Det har varit ett omfattande arbete då vi förutom sprängning även fått använda oss av vajersågning på vissa partier.

Under augusti pågår betongarbeten där bland annat plattan för tillbyggnaden gjuts. Schaktnings- och utlastningsarbeten fortsätter också i begränsad omfattning, vilket innebär periodvisa störningar i form av buller dagtid på vardagar.

2019-10-31

Inom kort kommer sex stycken träd i parken utanför Sjöfartsmuseet tas ner för att bereda plats för det nya Akvariet som ska byggas under jord framför museet. Nedtagningen är nödvändig för att kunna genomföra utbyggnaden av museet och även för den arkeologiska undersökning som genomförs för att dokumentera lämningarna från Gamla Varvet (läs mer om den arkeologiska undersökningen nedan). När om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet är avslutad kommer parken att iordningställas vilket även innebär återplantering av träd. Planen är att det ska bli fler träd än idag.

I mitten av november 2019 inleds en månadslång arkeologisk undersökning i parken utanför Sjöfartsmuseet Akvariet. Inför den planerade om- och tillbyggnaden av museet genomförde arkeologer från Göteborgs stadsmuseum tidigare under hösten en förundersökning av marken.

Där påträffades bland annat stenläggningar och en husgrund med vad arkeologerna misstänker är en källare. Sjöfartsmuseet ligger på samma tomt där Gamla Varvet tidigare låg, men med hjälp av de arkeologiska undersökningarna kan vi få en exaktare bild. Vid förundersökningen gjordes även några fynd, främst i form av äldre keramik men också delar av en kakelugn och en kanonkula av mindre kaliber. Syftet med slutundersökningen är att dokumentera och ta bort alla lämningar inom det aktuella området innan byggentreprenören kan inleda sina arbeten.

• Ett nytt akvarium om ca 1100 kvadratmeter och med tio gånger så stor vattenvolym som idag byggs under parken framför museet.

• Många människor i ett rum med stora akvarier. Higab och GAJD Arkitekters visionsbild för det nya akvariet. Grönytan behålls och utökas genom att ändra på transport- och gångvägar.

• Huvudentrén flyttas från västra gaveln till södra långsidan, mot Karl Johansgatan.

• Kaféet flyttar till södersidan, mot Karl Johansgatan.• Valven i fasaden mot Karl Johansgatan glasas upp och släpper in ljus i den nya entrén.

• Två nya hissar installeras; en i entrén som leder ned till akvariet och en som går upp till plan 2 och 3 i den östra delen av byggnaden.

• Två nya trappor sätt in, båda i den nya entrén. Den ena leder ned till akvariet och den andra upp till föreläsningssalen på plan 2.

• Nya utställningar skapas på plan 2 och 3 samt i akvariet.

• Den ursprungliga entrén och Minneshallen på plan 2 får en uppfräschning.

• Två nya trappor sätt in, båda i den nya entrén. Den ena leder ned till akvariet och den andra upp till föreläsningssalen på plan 2.

• Nya utställningar skapas på plan 2 och 3 samt i akvariet.

• Den ursprungliga entrén och Minneshallen på plan 2 får en uppfräschning.

• Sep – dec 2018 – Tömning och evakuering av byggnaden

• 16 sep 2018 – Sjöfartsmuseet Akvariets sista öppetdag innan ombyggnationen.

• 5 december 2018 – I projekteringen av om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet har en mer exakt ekonomisk kalkyl arbetats fram av Higab. I den framgår att byggprojektet kommer att bli dyrare. Därför ska nu Higab be kommunfullmäktige om en utökad ekonomisk ram. Pågående arbeten fortsätter som planerat.

• 10 april 2018 – Stadsbyggnadskontoret beviljar bygglovet.

• Hösten 2017 – 11 projektgrupper formeras till ombyggnadsprojektets olika delprojekt.

• 8 nov 2017 – Personal från Higab och kulturförvaltningen håller informations- och frågestund om ombyggnadsplanerna i museets hörsal.

• 15 juni 2017 – Kommunfullmäktige beslutar att om- & tillbyggnationen av museet ska ske. Den totala budgeten inkl. externa bidrag uppgår till 111 mkr.

• 28 mar 2017 – Kulturnämnden beslutade att hemställa till kommunstyrelsen att få genomföra en om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet enligt presenterad förstudie.

• Våren 2017 – Museet börjar förbereda för utflyttning av föremål och samlingar.

• Dec 2016 – Higab färdigställer förstudien.

• 16 juni 2016 – Kommunfullmäktige sätter ett budgettak på 100mkr vilket innebär en revidering av förstudien.

• 18 maj 2016 – Museet och kulturnämnden arrangerar en medborgardialog om ombyggnationen i Sjömanskyrkan.

• Jan-maj 2016 – GAJD arkitekter arbetar med olika rumsliga lösningar och gestaltningsförslag för ett om – och tillbyggt Sjöfartsmuseum.

• 13 jan 2016 – Museibyggnaden övergår i Higabs ägo. Tidigare ägdes den av Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum, som förvaltat byggnaden sedan 1933.

• Nov 2015 – Arbetet med förstudien inleds av Higab.

• Våren 2015 – Sjöfartsmuseet Akvariets medarbetare genomför ett omfattande utrednings – och analysarbete som resulterar i verksamhetens lokalbehovsbeskrivning.

• 18 jun 2013 – Kulturnämnden ger lokalsekretariatet i uppdrag att, i samverkan med kulturförvaltningen, starta ett förstudiearbete som ska resultera i utarbetande av ett lokalprogram, inklusive kostnadsberäkning, för en om – och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet.

Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes 1933 och har varit i stort behov av standardhöjande åtgärder som förbättrade publikflöden, bättre tillgänglighet samt förbättrad arbetsmiljö för personalen. Ombyggnaden innebär bland annat att akvariet flyttar ut ur museibyggnaden och in i en ny och toppmodern anläggning under marknivå framför museet, en ny entré öppnas upp mot Karl Johansgatan och nya trappor och hissar installeras för att öka tillgängligheten.

Varför en om- och tillbyggnad?

Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes 1933 och har varit i stort behov av standardhöjande åtgärder som förbättrade publikflöden, bättre tillgänglighet samt förbättrad arbetsmiljö för personalen. Ombyggnaden innebär bland annat att akvariet flyttar ut ur museibyggnaden och in i en ny och toppmodern anläggning under marknivå framför museet, en ny entré öppnas upp mot Karl Johansgatan och nya trappor och hissar installeras för att öka tillgängligheten.

Hur ser tidsplanen ut?

2019 till 2021 – Byggprocessen pågår
2021 – Inflyttning och utställningsbygge
2022 – Sjöfartsmuseet Akvariet nyöppnar

Notera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

För våra grannar

Det kommer att bullra, främst från grävmaskiner vid schaktningsarbeten men även vid bergsprängning. Pålning kommer att bli aktuell men i begränsad omfattning och enbart med stålpålar. Stålpålar dunkas inte ned på samma bullrande sätt som betongpålar.

Gamla Varvsgatan kommer att påverkas då en lastentré skall byggas. Denna entré skall ansluta till Gamla Varvsgatan. Under tiden för dessa arbeten kommer ett antal av gatuparkeringarna att behöva stängas av. Vi återkommer med närmare information.

Hur får jag reda på mer information och var kan jag ge synpunkter?

Informationen på den här sidan uppdateras löpande. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, där vi också lägger ut information om förändringar i planen och andra aktuella händelser. Se också Higabs projektsida för löpande information. Frågor rörande bygget tas lättast med Higab själva, se kontakt nedan.

I processen har arbetsgruppen kontakt med olika fokusgrupper med besökare, sakkunniga och andra intressenter för att se till att så många perspektiv som möjligt beaktas. Kontakta oss om du är intresserad av att delta. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Björn Källström

Utvecklingsledare akvariet 031-368 35 74

Helena Joelsson Ekström

Enhetschef Utställningar och akvarium 031-368 36 76

Isa Andersson

Pressansvarig Sjöfartsmuseet Akvariet 031- 368 31 60

Henrik Witt

Projektledare, Higab 031-368 53 88

Jerker Westerberg

Förstudieprojektledare, Higab 031-368 53 93