Samlingar

Rederier

Museets föremål kommer främst från Broströmskoncernens rederier: Reklam, fartygsdetaljer och -inredning, porslin och fartygsmodeller.

Svenska Amerika Linien

Svenska Amerika Linien var Sveriges första rederi för passagerartrafik till Nordamerika. När den stora utvandringsvågen planat ut användes fartygen istället för kryssningstrafik runt hela världen. Svenska Amerika Linien ingick i Broströmsfären och Dan Broström var en av grundarna till Sjöfartsmuseet. Därför har föremål och arkivmaterial regelbundet lämnats till museet. Material från Broströmkoncernen omfattar brev, foto, film, ritningar, men också föremål från fartyg och modeller.

Teckning av tjusigt inredd salong. På golvet med grafiskt mönste står vinröda fåtäljer i vilka personer sitter och läser en tidning.

Inredning Svenska Amerika Linien.

Svenska Lloyd

Svenska Lloyd, ursprungligen Ångfartygs AB Svenska Lloyd, grundades i Göteborg den 10 maj 1869. Vid ett sammanträde den 10 februari 1870 upplöstes bolaget Ångfartygs AB Svenska Lloyd, men redan den 26 februari 1870 bildades det nya Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd. Detta rederi kan med fog räknas som grundläggare av ångfartygsrederiverksamheten i Sverige. Före 1869 bedrevs ångbåtssjöfart endast i mindre skala. Den första reguljära linjen som Svenska Lloyd upprättade var Kristiania – Newcastle, vilken öppnades 1873. År 1916 ändrades namnet till Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd, som då disponerade 42 ångare med totalvikten 84 000 ton.

Passagerare väntar i stolar i vänthall med murad vägg med affischer om resmål.

I väntan på det stora äventyret. Passagerare i Svenska Lloyds vänthall 1951.

AB Svenska Ostindiska Kompaniet

AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet (ASOK) grundades i juni 1907 av bankdirektör K.A. Wallenberg, vice häradshövding Marcus Wallenberg och redare Dan Broström, med ekonomiskt bistånd från Sveriges regering. Huvudsyftet var att starta nya linjer från Göteborg till Sydostasien. De första åren kördes trafiken med inköpta begagnade fartyg och man hade samarbeten med danska Östasiatiske Kompagnie samt norska Wilhelmsen, men redan 1910 lät rederiet bygga sina första egna fartyg.

Rörelsen utvecklades kraftigt under perioden 1910-1940, både vad gäller nya rutter och nya fartyg, då behovet av frakt till och från bland annat Indien, Kina och Japan konstant ökade. Rederiet förlorade sju fartyg under andra världskriget, men lät även bygga flera nya moderna dieseldrivna lastfartyg under och precis efter kriget. ASOK, som hela tiden varit ett separat bolag inom Broströmkoncernen, upphörde officiellt att existera 1978, då alla kvarvarande fartyg överfördes till Broströms Rederi AB, som ett led i Broströmkoncernens omstrukturering. 1984 tog dock Rederi AB Transocean, ägt av Transatlantic, över alla Broströms linjefartyg och ASOKs namn och skorstensmärke återuppstod för en kort tid, även om bolaget